Peter Nelson Shield - Mike Ebdon, Rick Tatchell and John Horne

Peter Nelson Shield

Mike Ebdon, Rick Tatchell and John Horne

John Tucker - Rick Tatchell, Simon (RU)

John Tucker

Winner: Rick Tatchell

Runner Up: Simon Weclawek

Dick Mann Triples - Sarah Westacott, David Dowden and Peter Burch

Dick Mann Triples

Sarah Westacott, David Dowden and Peter Burch